Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv respektívne zmluvy o diele uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je výber kamerového systému  ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho za účelom  ich montáže  u zákazníka. Nie je preto možné si objednať kamery samostatne. Nákup v internetovom obchode  www.ip-kamery.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Prevádzkovateľ: PASTI, s.r.o.
Gercenova 1
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 47340231
DIČ: 2023831546

Prevádzka obchodu:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava 1, vlož. č. 91063/B

Orgán dozoru Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu  IP-Kamery.sk  alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – špeciálne objednaný sú na základe špecifikácie resp. konfigurácie kupujúceho.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí: kontaktné údaje kupujúceho – meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO,  a DIČ  DPH  kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail, kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru, vybraný spôsob platby, vybraný spôsob dodania – montáže a adresa pre dodanie – montáž  tovaru. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere , platobnou kartou online, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom “akcia” alebo “výpredaj”. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude po dohode termínu montáže kupujúcemu nainštalovaný a bude predvedená jeho funkčnosť s následným odovzdaním  protokolu kupujúcemu . Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 10 pracovných dní od vystavenia objednávky, prípadne podľa dohody. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne alternatívne riešenie je konfigurácie. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vpaušálne výške 30,00 € ( Bratislava a blýzke okolie ) , alebo pi  výšku prepravných nákadov dohodne individuálne na základe vzdialenosti v Km . Všetka ceny na internetovom obchede sú uvádzane včetne DPH . Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania preberajúceho protokolu . Záloha na zvolený druh a množstvo tovaru je vo výške 50% vopred na účet predávajúceho.Zbytok 50% sa uhradi  v deň montáže predom.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Po záväznom potvrdení objednávky náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci a to vo výške 10% z hodnoty tovaru ktorý si dobrovoľne  objednal a dodávateľovi tak vznikli dodatočné náklady na obstaranie plnenia objednávky . Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci – spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar nainštalovaný a bola vykonaná skúška funkčnosti celého kamerového systému .

7. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa podpisu preberacieho protokolu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný neodkladne kontaktovať predávajúceho a čo najpodrobnejšie popísať chybu .Vyreklamovanie vadného zariadenia  sa dohodne čo v najkratšom možnom termíne .V prípade ak došlo k poškodeniu inštalovaného zariadenia a súčastí dodávky ( poškodená kabeláž ,neodborná manipulácia so zariadením a podobne ) stráca týmto kupujúci záruku na inštalované zariadenia a jeho súčasti ktoré sú uvedené v preberacom protokole . Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, ( napájací adaptér a podobne ) pokiaľ možno v originálnom obale. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

8. Ochrana osobných údajov

S poskytnutými osobnými údajmi kupujúceho bude Predávajúci nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci zbiera osobné údaje kupujúcich za účelom plnenia zmluvy uzavretej s kupujúcim v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4, písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOU“).  Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej ďalšej osobe, okrem sprostredkovateľa, ktorého predávajúci ako prevádzkovateľ poverí spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa, telefón, e-mail) s čím kupujúci súhlasí. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu plnenia práv a povinností z uzavretej zmluvy

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.